A http://odogdesign.hu oldal és webáruház (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetőjeként Blaskó András egyéni vállalkozó (székhely: 1212 Budapest, Völgy u. 80/a., adószám: 67940752-1-43, a továbbiakban: Üzemeltető) elkötelezett látogatóinak és vásárlóinak személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Üzemeltető és a Weboldal használói között létrejövő online adás-vételi szerződések (továbbiakban: Megrendelés) elválaszthatatlan részre.

A Weboldalon történő Megrendelések akkor véglegesíthetőek, amennyiben a Megrendelési igényt jelző személyek (továbbiakban: Megrendelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy Üzemeltető a Megrendelő által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Üzemeltető az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy az általa forgalmazott termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az újdonságokról Megrendelőket tájékoztassa.

1. Értelmező rendelkezések

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. A kezelt adatok köre

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Weboldalon közzétett termékek / szolgáltatások Megrendelő általi Megrendelése során az Üzemeltető birtokába kerülnek. Ezen személyes adatok a következők:

 • Megrendelő vezeték és kereszt neve;
 • A Megrendelőhöz kapcsolódó cég neve és adószáma (megadása opcionális);
 • Megrendelő e-mail címe;
 • Megrendelő szállítási címe (város, irányítószám, közterület és házszám megjelölése), ahol a Megrendelés tartalmát átveszi;
 • Megrendelő számlázási címe (város, irányítószám, közterület és házszám megjelölése), amely a Megrendelés ellenértékének kifizetésének pontos könyvelhetőségét biztosítja;
 • Megrendelő telefonszáma a Megrendelés teljesítésének problémamentessége érdekében.

3. Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek (Megrendelők) személyes adatait kezeljük, akik Megrendelésük véglegesítésekor hozzájárultak az adatkezeléshez. Üzemeltető a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – a Megrendelő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak a Megrendelő általi, a Megrendelés véglegesítésekor Üzemeltető részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

A Megrendelés során megadott személyes adatok Üzemeltető részére történő megadásával / átadásával Megrendelő szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.

Üzemeltető kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Megrendelő köteles a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni Üzemeltető számára.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Üzemeltető birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • a Megrendelések teljesítése;
 • a Weboldalon közzétett termékekkel / szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás Megrendelő kifejezett szándékának, érdeklődésének függvényében.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg Megrendelő tájékoztatásával, a Megrendelések teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama

 1. A Megrendelő és az Üzemeltető között fennálló online adás-vételi szerződéses jogviszonyból (Megrendelés) származó igények elévülési ideje illetve
 2. a Megrendelés alapján az Üzemeltetőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje illetve
 3. a Megrendelő adatainak törlésére vonatkozó kifejezett kéréséig terjedő időszak

közül a hosszabb időtartam.

6. Az adatok feldolgozása

Üzemeltető az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Üzemeltető részéről: Blaskó András

Webtárhely szolgáltató cég: DotRoll Kft.

7. Az adatok megismerésére jogosultak

A Megrendelő a Megrendelés véglegesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Üzemeltető megismerje és kezelje.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat.

8. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy a Megrendelő adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Üzemeltető a megadott személyes adatokat meghatározott esetekben megosztja a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges a Megrendelés teljesítéséhez, amelynek érdekében az érintett az adatokat közölte. A személyes adatokat Üzemeltető abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez a Megrendelő hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az Üzemeltető megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Üzemeltető gondoskodik arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

Üzemeltető a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Üzemeltető az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az Üzemeltető részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, Üzemeltető haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése.

9. Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Üzemeltető tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Üzemeltető zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink az Üzemeltetőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Üzemeltető az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Üzemeltető általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat használ annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Üzemeltető a lehető legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az általa kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársak illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

10. Hírlevél

A Megrendelés véglegesítésekor Megrendelő hozzájárulhat ahhoz, hogy Üzemeltető a megadott email címre a Weboldal termékeivel / szolgáltatásaival, újdonságaival kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon.

Üzemeltető az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

11.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az átadott és az Üzemeltető által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Üzemeltető a tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, illetve emailben a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség Üzemeltető részére megküldeni. Üzemeltető a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért Üzemeltető költségtérítést számíthat fel.

11.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – Üzemeltető felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy Üzemeltető egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot Üzemeltető helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról Üzemeltető értesíti az érintettet.

11.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatok abban az esetben kerülnek zárolásra, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Üzemeltető az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről Üzemeltető értesíti, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatja az érintett személyeket.

11.4. Tiltakozás

Az érintettek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – Üzemeltető megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12. Az adatváltozás bejelentése

A Megrendelés véglegesítése és teljesítése közötti időtartamban módosult, Üzemeltető által kezelt Megrendelői adatok megváltozását Megrendelő haladéktalanul köteles bejelenteni a Megrendelés teljesítésének érdekében. Ennek elmulasztásából eredő következményekért és károkért minden felelősség Megrendelőt terheli.

13. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

14. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Üzemeltető az adatkezelési tájékoztatóval ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

15. Egyebek

Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. Az adatkezelési tájékoztató naprakész változatát Weboldal jól látható és könnyen megtalálható részén teszi elérhetővé Üzemeltető.

Üzemeltető a kérdéseket vagy észrevételeket az alábbi elérhetőségeken várja:

 • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 • cím és postacím: 1212 Budapest, Völgy u. 80/a